Strona główna Nasza działalność Aktualności - z życia stowarzyszenia Ogłoszenia Alkohol - fakty i mity (materiały edukacyjne) Galeria Ulubione linki Pobieranie plików

 O nas
 Misja, wizja, cele
Władze stowarzyszenia
  Historia stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia
Kontakt z nami
Statut
Wrocławskiego Stowarzyszenia Abstynentów
"Starówka"
we Wrocławiu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów „Starówka”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” skupia osoby, które były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu, względnie sympatyzują z ruchem abstynenckim.

§ 2

1.       Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

2.       Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

 § 3

1.       Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

2.       Stowarzyszenie opiera swoją działalność w głównej mierze na pracy wolontariuszy
i działalności społecznej swoich członków.

3.       Stowarzyszenie przy realizacji swoich zadań może zatrudnić pracowników.

4.       Dopuszcza się możliwość zatrudniania w charakterze pracowników członków stowarzyszenia.

5.       Działania statutowe mogą mieć formę odpłatną i nieodpłatną.

a)       Działalność odpłatna prowadzona jest w zakresie:

 • Działalność turystyczno – rekreacyjna.
 • Działalność kulturalno – sportowa.
 • Działalność szkoleniowo – terapeutyczna.

poprzez:

 • korzystanie z dóbr kultury – uczestnictwo w spektaklach teatralnych, operowych, koncertach, seansach kinowych, wystawach i zwiedzanie muzeów.
 • organizowanie wyjazdów turystycznych – wycieczki po górach, zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc,
 • organizowanie plenerów malarskich w ramach „Akademii Sztuki”
 • organizowanie spotkań integracyjnych w formie pikniku  środowiskowego,
 • organizowanie wyjazdów na ogólnopolskie i regionalne spotkania rodzin abstynenckich, uczestnictwo
  w imprezach i spartakiadach organizowanych przez zaprzyjaźnione organizacje na terenie kraju,   
 • szkolenie liderów Stowarzyszenia,
 • organizację wyjazdowych warsztatów rozwoju osobistego.

b)       Działalność nieodpłatna prowadzona jest w zakresie:

 • Niesienia wszelkiej pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.
 • Zjednywania ludzi dobrej woli do świadczenia pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.
 • Promowania swoją postawą zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

poprzez:

 • dyżury „punktu pierwszego kontaktu” dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • dyżury prawnika,
 • rozwijanie różnorodnych form aktywności ruchowej,
 • zajęcia plastyczne w ramach „Akademii Sztuki”
 • szkolenie liderów Stowarzyszenia,
 • organizację zajęć i warsztatów rozwijających osobowość,         
 • współpracę z innymi Klubami Abstynenta na terenie Wrocławia, Dolnego Śląska i Kraju,
 • współpracę z grupami samopomocowymi takimi jak: AA, Al.-Anon i DDA,
 • wspieranie i promowanie młodzieżowych liderów zdrowego życia,
 • pozyskiwanie i angażowanie wolontariuszy w działalność Stowarzyszenia.
 • realizowanie programów profilaktyki uzależnień skierowanych do dorosłych, dzieci i młodzieży:
  • Autorskich,
  • Rekomendowanych przez PARPA i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

6.       Dofinansowanie związane z realizacją zadań statutowych przysługuje członkom stowarzyszenia, którzy mają opłacone na bieżąco składki członkowskie.

 § 4

Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń o podobnych celach działania.

 

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 § 5

Celem Stowarzyszenia jest:

1)    Kształtowanie u swoich członków trwałych dążeń do powstrzymania się od picia wszelkich napojów alkoholowych oraz stwarzanie warunków do zachowania trzeźwości;

2)       Readaptacja i rehabilitacja osób dotkniętych problemem alkoholowym.

3)       Praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki uzależnień oraz organizowanie im czasu wolnego i wypoczynku.

4)       Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

5)       Działalność profilaktyczno – edukacyjna.

6)      Podnoszenie świadomości społecznej na temat problematyki uzależnień, a w szczególności uzależnienia od alkoholu i budowanie rzetelnego wizerunku oraz kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec środowiska organizacji abstynenckich.

7)       Pomoc osobom, które doświadczyły przemocy w rodzinie.

8)       Działanie na rzecz partnerskiej współpracy Stowarzyszenia z administracją publiczną wszystkich szczebli.

9)       Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi
i zagranicznymi.

§ 6

Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są przez:

1) Organizowanie różnych formach pomocy:

 1. Zorganizowanie w lokalu Stowarzyszenia dyżurów punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób zainteresowanych problemem alkoholowym.

 2. Organizowanie stałych spotkań Grup Wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu jak również dla członków ich rodzin (osób współuzależnionych).

 3. Organizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 4. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w których występują problemy alkoholizmu i przemocy.

 5. Działalność Klubu Abstynenta „Starówka”.

2) Rehabilitacja, readaptacja i integracja osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin poprzez działalność turystyczno-wypoczynkową (rekreacja, krajoznawstwo, spotkania
z historia Wrocławia itp.), sportową (uczestnictwo w zawodach i ich organizacja), kulturalno-oświatową (kino, teatr, opera, itp.), zajęcia o charakterze manualnym (robótki ręczne, modelarstwo itp.).

3)    Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez:

a) Organizowanie zajęć informacyjno-profilaktycznych mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy ouzależnieniach i przemocy w rodzinie.

b)       Upowszechnianie ciekawych form spędzania czasu wolnego oraz organizowanie wypoczynku.

4)     Propagowanie idei trzeźwości poza Stowarzyszeniem, a zwłaszcza oddziaływanie swoim przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne zagrożone wykluczeniem społecznym.

5)     Prowadzenie działalności profilaktyczno – edukacyjnej poprzez:

 • Prowadzenie zajęć Grupy edukacyjno – terapeutycznej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie
 • Indywidualne konsultacje dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.
 • Konsultacje i porady prawne.
 • Indywidualne porady psychoterapeutyczne.
 • Organizowanie treningów i zajęć o charakterze terapeutycznym.
 • Działalność wydawniczą.

6)     Współpraca ze środkami masowego przekazu mająca na celu przybliżenie społeczności lokalnej problematyki                     uzależnień.

7)     Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie dostępu do pomocy psychoterapeutycznej i prawnej.

8)     Nawiązanie i wypracowanie form stałej współpracy z samorządem lokalnym, MOPS-em, Policją, Strażą Miejską,             oraz uruchomienie dyżurów przedstawicieli w/w instytucji w siedzibie stowarzyszenia.

9)     Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi w sferze uzależnień, poprzez:

 • Wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń z partnerskimi organizacjami pozarządowymi.
 • Poszukiwanie możliwości stałej współpracy w realizacji wspólnych projektów dotowanych przez Unię Europejską.
 • Wymiana informacji za pośrednictwem poczty internetowej.

 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

 § 7

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      Zwyczajnych

b)      Wspierających

c)      Honorowych

 1. Osoby fizyczne i prawne chcące zostać członkiem składają deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Statutu.

§ 8

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna:

a)       Uzależniona od alkoholu, zdecydowana trwać w abstynencji, która złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych, oraz przyjęta zostanie przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet jego członków.

b)      Która nie cierpi na chorobę alkoholową, lecz jest czynnie zaangażowana
w propagowanie idei trzeźwości oraz zachowuje abstynencję alkoholową.

 1. Członków zwyczajnych obowiązuje, co najmniej miesięczny okres kandydacki w czasie, którego kandydat musi wykazać się abstynencją oraz czynną działalnością na rzecz Stowarzyszenia.

 2. Od odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet członków, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:

1.       Brać udział w pracach i zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.

2.       Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia.

3.       Pierwszeństwa w korzystaniu z wszelkich form działalności i urządzeń Stowarzyszenia.

4.       Wysuwać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia w zakresie swojej rehabilitacji oraz usprawnienia form działalności Stowarzyszenia.

5.       Pobierać wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności (zgodnych
z posiadanymi kwalifikacjami do ich wykonywania) przy realizacji poszczególnych zadań.

§ 10

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

1)       Realizować osobiście i pomagać w realizowaniu zadań Stowarzyszenia.

2)       Przestrzegać Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i postanowień jego władz, a zwłaszcza zachowywać abstynencję.

3)       Płacić regularnie składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

4)       Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach z członkami Stowarzyszenia.

§ 11

1.       Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

a)      Wykluczenia ze Stowarzyszenia ze względu na:

 • Naruszenie postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zebrania,
 • Działania na szkodę stowarzyszenia,
 • Zaleganie z opłacaniem składek przez 12 okresów składkowych (1 rok),
 • Niegodne działanie podważające autorytet Stowarzyszenia.

 b)      Wystąpienia ze Stowarzyszenia na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia.

c)      Śmierci członka.

2.       Wykluczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt. a), następuje na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

 § 12

Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która oświadczy wolę czynnego popierania działalności Stowarzyszenia oraz zadeklaruje w formie pisemnej opłacanie składek członkowskich.

 § 13

1.       Prawa i obowiązki członka wspierającego:

a)      Branie czynnego udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.

b)      Korzystanie z wszystkich form działalności Stowarzyszenia.

c)      Uczestniczenia w zebraniach z głosem doradczym.

2.       Członek wspierający zobowiązany jest realizować zadeklarowane czynności,                                                             o których mowa w § 8 ust 1 pkt. b) i § 10.

3.       Postanowienia Statutu dotyczące ustania członkostwa zwyczajnego zawarte w § 11 mają odpowiednie zastosowanie wobec członków wspierających.

4.       Pobierać wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności (zgodnych
z posiadanymi kwalifikacjami do ich wykonywania) przy realizacji poszczególnych zadań.

§ 14

1)       Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna za wybitne zasługi na rzecz Stowarzyszenia.

2)       Decyzje o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków
z inicjatywy Zarządu lub na wniosek poparty, przez co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek powinien zostać złożony na piśmie i zawierać uzasadnienie.

3)       Nadanie członkostwa honorowego powinno odbyć się w sposób uroczysty.

4)       Członek honorowy może zostać zwolniony z opłacania składek członkowskich
i ma prawo do korzystania z wszystkich dobrodziejstw Stowarzyszenia.

 
IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

 § 15

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 2. Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 16

1)      Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie rzadziej niż raz w roku
i jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, który jest zobowiązany na 14 dni przed terminem powiadomić o tym wszystkich członków Stowarzyszenia w formie pisemnej, na tablicy ogłoszeń stowarzyszenia.

2)      Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w przypadkach szczególnej wagi przez Zarząd Stowarzyszenia.

 • Z własnej inicjatywy.
 • Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Na pisemne żądanie, co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych.

3)      Zwołanie Walnego Zebrania w trybie określonym w ust. 2 powinno nastąpić
w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu.

§ 17

1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2) Walne Zebranie wybiera na okres trzech lat w głosowaniu jawnym:

a)      Zarząd Stowarzyszenia.

b)      Komisję Rewizyjną.

3) Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

a)       Przyjmowanie i rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu
i Komisji Rewizyjnej.

b)      Udzielenie absolutorium Zarządowi.

c)       Uchwalenie rocznego planu finansowego.

d)      Uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.

e)       Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany.

f)       Nadawanie członkostwa honorowego osobom szczególnie zasłużonym.

g)      Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 18

1)       Walne Zebranie wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Zebrania.

2)       Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością ( 50% obecnych + 1) ważnie oddanych głosów, przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Stowarzyszenia. W przypadku nie przybycia na zebranie połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, wyznacza się nowy termin, przy czym dla ważności uchwał nie obowiązuje wówczas wymóg quorum. Członkowie
o obydwu terminach są
powiadamiani pisemnie.

3)       Głosowanie tajne jest przeprowadzone w przypadku przegłosowania wniosku o taki tryb głosowania.

4)       W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć również z głosem doradczym przedstawiciele organu nadzorującego Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

 §19

1)    Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia wybieranym przez Walne Zebranie na okres trzech lat.

2)       W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

a) Prezes

b) Wiceprezes

c) Skarbnik

d) Sekretarz

3)       Walne Zebranie Członków wybiera większością głosów Prezesa. Dla ważności wyborów konieczne jest zgłoszenie, co najmniej dwóch kandydatów. Głosowanie jest prawomocne, jeżeli spełnione są wymogi określone w § 18 pkt. 2.

4)    Następnie Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru trzech pozostałych członków zarządu przy zachowaniu zwykłej większości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

5)       Każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie – pisemnie lub ustnie
na zebraniu wyborczym.

6)       Po zakończeniu wyborów na pierwszym posiedzeniu zarządu, które odbywa się podczas trwania Walnego Zebrania Członków, wybrane osoby rozdzielają pomiędzy sobą funkcje Wiceprezesa, Skarbnika oraz Członka Zarządu i niezwłocznie informują zebranych
o dokonanym podziale funkcji.

7)       W przypadku wakatu w Zarządzie, Zarząd może dokonać uzupełnienia swojego składu
do wysokości 1/4 stanu osobowego (na czas do najbliższego Walnego Zebrania).

8)       Walne Zebranie zatwierdza kandydatury zaproponowane przez Zarząd lub dokonuje wyboru uzupełniającego nowych członków Zarządu.

9)      W przypadku, gdy wakat obejmuje więcej niż 1/4 stanu osobowego Zarządu, następuje jego rozwiązanie i wybory nowego Zarządu na pełną kadencję na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.

 § 20

1)       Zarząd Stowarzyszenia zbiera się, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu
są protokołowane.

2)       Do kompetencji Zarządu należy:

a)      Organizowanie pracy Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością.

b)      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

c)      Zwoływanie Walnych Zebrań.

d)     Przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji.

e)      Realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu zamierzeń oraz preliminarza dochodów i wydatków.

f)       Podejmowanie uchwał w sprawach wydatków oraz nabywanie i zbywanie majątku ruchomego Stowarzyszenia.

g)      Przyjmowanie darowizn i zapisów.

h)      Powoływanie w razie potrzeby zespołów członkowskich do wykonywania określonych zadań statutowych.

3)       Posiedzenia Zarządu są jawne. Jednakże na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu lub osoby zainteresowanej, której sprawa dotyczy, zarządza się posiedzenie tajne. Powyższa sytuacja obejmuje jedynie sprawy osobiste i personalne. W utajnionych posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć członkowie Komisji Rewizyjnej
z głosem doradczym.

4)    Każdy członek Stowarzyszenia ma możliwość uczestnictwa w zebraniu Zarządu, uprzedzając Zarząd o tym, przed rozpoczęciem zebrania.

5)       Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.

6)       Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności,
co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos Prezesa jest decydujący.

 § 21

1)     Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres trzech lat przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w składzie trzech osób. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2)       Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu.

3)   W przypadku zaistnienia wakatu w Komisji Rewizyjnej stosuje się postanowienia analogiczne jak dla Zarządu Stowarzyszenia w proporcjach 1/3.

4)       Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a)      Kontrola realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

b)      Kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Stowarzyszenia.

c)      Kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania.

d)     Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.

e)      Zgłaszanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym.

5)       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.


V.  FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 22

1)       Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.

2)       Fundusze Stowarzyszenia tworzy się:

a)      Ze składek członkowskich.

b)      Z darowizn i zapisów.

c)      Z subwencji i dotacji.

d)     Z dochodów z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.

e)      Z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

3)       Właścicielem majątku Stowarzyszenia jest Stowarzyszenie, jako osoba prawna.

4)       Wszelkie dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia
są podpisywane przez Prezesa lub dwóch członków zarządu.

5)   Dla zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudnić Głównego Księgowego.

 
VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 § 23

1)       Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

2)       W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia decyduje ono o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.  Dokonanie zmian w statucie uchwalono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia                                   w dniu 22.03.2014 r.

          Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.

Działalność Stowarzyszenia "STARÓWKA"
jest dofinansowana ze środków
Gminy Wrocław