O Nas - wsastarowka

Przejdź do treści
p
Jesteśmy   Stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi dla których abstynencja i trzeźwość  są wartością stanowiącą podstawię innych działań. Wielu z nas to osoby  po terapii odwykowej, mające w przeszłości problemy z nadużywaniem  alkoholu. Należą do nas rónież osoby nie mające problemów alkoholowych,  ale wspierające ruch trzeźwościowy.
Łączą  nas wpsólne pasje i zainteresowania oraz chęć niesienia pomocy osobom  potrzebującym. Wspieranie ruchu trzeźwościowego, pomoc osobom  uzależnionym i współuzależnionymod alkoholu jest dla nas celem  nadrzędnym.                                                                             
W  działąniach swoich współpracujemy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego  Wrocławia oraz Urzędem Marszałkowskim. W tym zakresie realizujemy  program samorządu terytorialnego odnośnie profilaktyki antyalkohoolowej.
Utrzymujemy przyjazne  stosunki z innymi organizacjami trzeźwościowymi na terenie Dolnego Śląska oraz województw sąsiadujących.

MISJA, WIZJA, CELE

Misja
Misją  Wrocławskiego Stowarzyszenia Abstynentów jest promocja trzeźwego,  zdrowego trybu życia, pomoc osobom uzależnionym od alkoholu w podjęciu  decyzji o leczeniu i wspieranie ich w drodze do trzeźwego, lepszego  jutra. Własnym przykładem i postawą dajemy świadectwo, że życie bez  alkoholu jest nie tylko możliwe, ale jest również dużo prostsze i  łatwiejsze. Wspieramy osoby współuzależnione i dorosłe dzieci  alkoholików w trudnych chwilach spowodowanych uzależnieniem  najbliższych.
Obszarem  działalności stowarzyszenia jest miasto Wrocław, ale jesteśmy również  otwarci dla osób potrzebujących z innych miejscowości.

Wizja
Wizją  Wrocławskiego Stowarzyszenia Abstynentów klub "Starówka" jest stały  rozwój członków stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach i  konferencjach, co pozwoli na świadczenie pomocy potrzebującym na jeszcze  wyższym poziomie. Dążymy do tego aby nasz klub stał się miejscem  chętnie odwiedzanym przez wszystkich ludzi potrzebujących, ich rodziny i  inne osoby sympatyzujące z ruchem trzeźwościowym. Staramy się cały czas  rozszerzać swoją ofertę, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie.                                                                                   

Cele
Nasze  stowarzyszenie za cel nadrzędny stawia pomoc osobom uzależnionym i  współuzależnionym od alkoholu, promocję trzeźwego, zdrowego trybu życia,  rozwój osobisty członków stowarzyszenia i osób z nami sympatyzujących. W  swojej działalności duży nacisk kładziemy na różnorodne sposoby  trzeźwego spędzania wolnego czasu, od wszelkich form aktywności  ruchowej, przez zajęcia hobbystyczne, do udziału w imprezach  kulturalnych organizowanych na terenie miasta Wrocławia.
Celem naszym jest powiększać grono osób trzeźwo patrzących na świat i osób, które do dobrej zabawy nie potrzebują alkoholu.

Realizacja celów
                                                                                                    
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:                                                                                
 • Prowadzenie  punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób uzależnionych i  współuzależnionych od alkoholu oraz doświadczających przemocy w  rodzinie,
 • Organizowanie zajęć grup wsparcia dla osób po terapii odwykowej oraz grup Al-Anon, Spotkania wspólnot AA,
 • Udzielanie  porad prawnych i psychologicznych dla osób znajdujących się w trudnej  sytuacji prawnej i życiowej w skutek uzależnienia od alkoholu,
 • Podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i pomocy uzależnionym od alkoholu,
 • Organizowanie zajęć integracyjnych dla społeczności klubowej w pomieszczeniach klubu,
 • Osobisty rozwój członków stowarzyszenia poprzez udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Radę Krajową i PARPA,
 • Wspólne  wyjazdy integracyjne połączone z wędrówkami po górach, zwiedzaniem  zabytków Dolnego Śląska, oraz z warsztatami plastycznymi,
 • Organizowanie  imprez plenerowych dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu, mających  na celu propagowanie w społeczeństwie trzeźwego i zdrowego sposobu  spędzania wolnego czasu,
 • Propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez organizowanie wspólnych wycieczek rowerowych i zajęć nordic walking.WŁADZE  STOWARZYSZENIA

ZARZĄD
Władysław NOWICKI
Orezes
Hanna STEFANIAK
Wiceprezes
Barbara NOWICKA
Skarbnik
Józef PELC
Sekretarz
KOMISJA REWIZYJNA
Piotr POŁOM
Przewodniczący
Mieczysław CHUCHRAK
Członek
Lucyna RUDZKA - JANIK
Członek

HISTORIA  STOWARZYSZENIA

RYS HISTORYCZNY
Idea założenia  Wrocławskiego Stowarzyszenia Abstynentów „Klub Starówka”  zrodziła się  wiosną 2000 roku. Powodów powołania do życia tej  organizacji było  kilka. Jednym z nich była reorganizacja Służby Zdrowia.  Kolejnym to, że  duża grupa zaprzyjaźnionych osób kończyła właśnie  terapię i  potrzebowała miejsca, gdzie mogłaby spotykać się i rozmawiać o  swoich  problemach. W początkowym okresie tworzenia stowarzyszenia siłą   napędową i wspomagającą było grono naszych terapeutek. 10 maja 2000   roku, odbyło się zebranie założycielskie. W zebraniu tym jednogłośnie   podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia, uchwalono statut oraz   wybrano Komitet Założycielski. Podstawową formą działalności  organizacji  w okresie jej rejestracji były zainicjowane przez kilka  osób spotkania  Grupy Wsparcia. Wrocławskie Stowarzyszenie Abstynentów  „Klub Starówka”  zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w  dniu 30  października 2000 roku. Stowarzyszenie w początkowym okresie  liczyło ok.  20 członków, a jego działalność ograniczała się do spotkań w  ramach  Grupy Wsparcia, zajęć sportowych na sali gimnastycznej i  towarzyskich  wyjazdów za miasto. Przez kilkanaście miesięcy  korzystaliśmy gościnnie z  pomieszczenia w przychodni przy ul. Podwale  13 gdzie odbywały się  zajęcia samopomocowej Grupy Wsparcia. Od chwili  powstania zaczęliśmy  ubiegać się pomieszczenie na naszą siedzibę i  wreszcie po długich  staraniach na początku kwietnia 2002 roku udało nam  się pozyskać  odpowiedni lokal. Przez okres kilku miesięcy prowadzone  były prace  remontowe, podczas których trzy pomieszczenia zostały  przystosowane dla  potrzeb Stowarzyszenia. Uroczyste otwarcie siedziby  WSA „Klub Starówka”  miało miejsce 21.06.2002 r. W uroczystości tej  wzięli udział zaproszeni  goście, a wśród nich przedstawiciele Wydziału  Zdrowia Urzędu Miasta  Wrocławia z dyrektorem Władysławem Sidorowiczem  oraz prezesem  zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia. Od tego dnia można mówić  o prawdziwym  rozwoju naszej organizacji. Okres, który minął od tamtego  czasu pozwolił  nam wypracować szeroki wachlarz działań. Dzięki tym  poczynaniom udaje  się nam pozyskiwać nowych członków stowarzyszenia  oraz nawiązywać  współpracę z coraz większą liczbą organizacji  pozarządowych. Do  organizacji sukcesywnie wstępują rodziny jej członków  oraz osoby spoza  kręgu pacjentów lecznictwa odwykowego. Dzięki temu  Stowarzyszenie nie  zamyka się wyłącznie w kręgu osób uzależnionych, a  staje się organizacją  otwartą, promująca trzeźwy styl życia wśród  społeczeństwa naszego  miasta, regionu i kraju . Nawiązaliśmy bardzo  wiele kontaktów i  znajomości z członkami różnych organizacji  działających w obszarze  miasta Wrocławia jak i na terenie Dolnego  Śląska. W 2004 roku  włączyliśmy się czynnie w utworzenie tzw. Forum  2004, które skupia  organizacje abstynenckie działające na terenie  miasta Wrocławia.  Równolegle aktywnie włączyliśmy się w powołanie do  życia Dolnośląskiej  Federacji Profilaktyki Uzależnień „Ślęża”, której  pierwsze Walne  Zebranie odbyło jest we wrześniu 2004 roku. Nasz  reprezentant od  początku jest we władzach Federacji gdzie cieszy się  dużym zaufaniem.  Dzięki temu powierzono mu mandat delegata na spotkania  krajowych  struktur abstynenckich. Zaznaczyliśmy tam również swoją  obecność  aktywnie włączając się w tworzenie Krajowej Rady Związków i  Stowarzyszeń  Abstyneckich. Istotne znaczenie dla rozwoju naszej  organizacji miała i  ma w dalszym ciągu wielopłaszczyznowa współpraca z  władzami miasta.  Stały rozwój działalności stowarzyszenia możliwy jest w  znacznej mierze,  dzięki środkom finansowym pozyskiwanym z Gminy  Wrocław, które stanowią  przeważającą część budżetu organizacji i  umożliwiają realizację naszych  corocznych programów.
Rozwój   naszej organizacji najlepiej obrazuje coraz bogatsza oferta, stale   rosnące kwalifikacje oraz kompetencje ludzi pełniących dyżury i   działających w organizacji, a także stale wzrastająca liczba osób,  które  szukają u nas pomocy. Członkowie   należący od początku do stowarzyszenia, mają coraz większy okres   abstynencji, jednak nie zapominają o naszych terapeutach. Staramy się   utrzymywać z nimi stały kontakt zapraszając ich między innymi na   coroczne Spotkania Wigilijne organizowane w naszej siedzibie. W ten   sposób mamy możliwość pokazania im, że ich trud i wysiłek nie poszedł  na  marne.

STATUT  STOWARZYSZENIA

STATUT
WROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIA ABSYNENTÓW
„ STARÓWKA ”
WE WROCŁAWIU
  
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE                                                            
 § 1
Wrocławskie  Stowarzyszenie Abstynentów „Starówka”, zwane dalej „Stowarzyszeniem”  skupia osoby, które były lub są leczone z uzależnienia od alkoholu,  względnie sympatyzują z ruchem abstynenckim.
 
§ 2
1.       Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2.       Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
 
§ 3
1.       Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.
2.       Stowarzyszenie opiera swoją działalność w głównej mierze na pracy wolontariuszy i działalności społecznej swoich członków.
3.       Stowarzyszenie przy realizacji swoich zadań może zatrudnić pracowników.
4.       Dopuszcza się możliwość zatrudniania w charakterze pracowników członków stowarzyszenia.
5.       Działania statutowe mogą mieć formę odpłatną i nieodpłatną.
a)       Działalność odpłatna prowadzona jest w zakresie:
o  Działalność turystyczno – rekreacyjna.
o  Działalność kulturalno – sportowa.
o  Działalność szkoleniowo – terapeutyczna.
poprzez:
 • korzystanie  z dóbr kultury – uczestnictwo w spektaklach teatralnych, operowych,  koncertach, seansach kinowych, wystawach i zwiedzanie muzeów.
 • organizowanie wyjazdów turystycznych – wycieczki po górach, zwiedzanie zabytków i ciekawych miejsc,
 • organizowanie plenerów malarskich w ramach „Akademii Sztuki”
 • organizowanie spotkań integracyjnych w formie pikniku  środowiskowego,
 • organizowanie  wyjazdów na ogólnopolskie i regionalne spotkania rodzin abstynenckich,  uczestnictwo w imprezach i spartakiadach organizowanych przez  zaprzyjaźnione organizacje na terenie kraju,   
 • szkolenie liderów Stowarzyszenia,
 • organizację wyjazdowych warsztatów rozwoju osobistego.
 
b)       Działalność nieodpłatna prowadzona jest w zakresie:
o    Niesienia wszelkiej pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.
o    Zjednywania ludzi dobrej woli do świadczenia pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.
o    Promowania swoją postawą zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.
poprzez:
 • dyżury „punktu pierwszego kontaktu” dla osób uzależnionych, współuzależnionych,
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • dyżury prawnika,
 • rozwijanie różnorodnych form aktywności ruchowej,
 • zajęcia plastyczne w ramach „Akademii Sztuki”
 • szkolenie liderów Stowarzyszenia,
 • organizację zajęć i warsztatów rozwijających osobowość,         
 • współpracę z innymi Klubami Abstynenta na terenie Wrocławia, Dolnego Śląska i Kraju,
 • współpracę z grupami samopomocowymi takimi jak: AA, Al.-Anon i DDA,
 • wspieranie i promowanie młodzieżowych liderów zdrowego życia,
 • pozyskiwanie i angażowanie wolontariuszy w działalność Stowarzyszenia.
 • Realizowanie programów profilaktyki uzależnień skierowanych do dorosłych, dzieci i młodzieży:
  • Autorskich,
  • Rekomendowanych przez PARPA i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
   
6.       Dofinansowanie  związane z realizacją zadań statutowych przysługuje członkom  stowarzyszenia, którzy mają opłacone na bieżąco składki członkowskie.
 
§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem związków stowarzyszeń o podobnych celach działania.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
 § 5
Celem Stowarzyszenia jest:
Kształtowanie  u swoich członków trwałych dążeń do powstrzymania się od picia  wszelkich napojów alkoholowych oraz stwarzanie warunków do zachowania  trzeźwości;
 1. Readaptacja i rehabilitacja osób dotkniętych problemem alkoholowym.
 2. Praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie profilaktyki uzależnień oraz organizowanie im czasu wolnego i wypoczynku.
 3. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
 4. Działalność profilaktyczno – edukacyjna.
 5. Podnoszenie  świadomości społecznej na temat problematyki uzależnień, a w  szczególności uzależnienia od alkoholu i budowanie rzetelnego wizerunku  oraz kształtowanie sprzyjających postaw społecznych wobec środowiska  organizacji abstynenckich.
 6. Pomoc osobom, które doświadczyły przemocy w rodzinie.
 7. Działanie na rzecz partnerskiej współpracy Stowarzyszenia z administracją publiczną wszystkich szczebli.
 8. Nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
               
§ 6
Cele statutowe Stowarzyszenia realizowane są przez:
1) Organizowanie różnych formach pomocy:
 1. Zorganizowanie  w lokalu Stowarzyszenia dyżurów punktu informacyjno-konsultacyjnego dla  osób zainteresowanych problemem alkoholowym.
 2. Organizowanie  stałych spotkań Grup Wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu jak  również dla członków ich rodzin (osób  współuzależnionych).
 3. Organizowanie pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin.
 4. Udzielanie  pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom zagrożonym wykluczeniem  społecznym, w których występują problemy alkoholizmu i przemocy.
 5. Działalność Klubu Abstynenta „Starówka”.
2)     Rehabilitacja,  readaptacja i integracja osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin  poprzez działalność turystyczno-wypoczynkową (rekreacja, krajoznawstwo,  spotkania z historia Wrocławia itp.), sportową (uczestnictwo w zawodach  i ich organizacja), kulturalno-oświatową (kino, teatr,
      opera, itp.), zajęcia o charakterze manualnym (robótki ręczne, modelarstwo itp.).
3)     Propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez:
a)       Organizowanie  zajęć informacyjno-profilaktycznych mających na celu podnoszenie  poziomu wiedzy o uzależnieniach i przemocy w rodzinie.
b)       Upowszechnianie ciekawych form spędzania czasu wolnego oraz organizowanie wypoczynku.
4)     Propagowanie  idei trzeźwości poza Stowarzyszeniem, a zwłaszcza oddziaływanie swoim  przykładem i doświadczeniem na grupy społeczne zagrożone wykluczeniem  społecznym.
5)     Prowadzenie działalności profilaktyczno – edukacyjnej poprzez:
 • Prowadzenie zajęć Grupy edukacyjno – terapeutycznej dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.
 • Indywidualne konsultacje dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie.
 • Konsultacje i porady prawne.
 • Indywidualne porady psychoterapeutyczne.
 • Organizowanie treningów i zajęć o charakterze terapeutycznym.
 • Działalność wydawniczą.
6)     Współpraca ze środkami masowego przekazu mająca na celu przybliżenie społeczności lokalnej problematyki uzależnień.
7)     Zapewnienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie dostępu do pomocy psychoterapeutycznej i prawnej.
8)     Nawiązanie i wypracowanie form stałej współpracy z samorządem lokalnym, MOPS-em, Policją, Strażą Miejską, oraz uruchomienie dyżurów przedstawicieli w/w instytucji
       w siedzibie stowarzyszenia.
9)     Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi w sferze uzależnień, poprzez:
 • Wzajemną pomoc i wymianę doświadczeń z partnerskimi organizacjami pozarządowymi.
 • Poszukiwanie możliwości stałej współpracy w realizacji wspólnych projektów dotowanych przez Unię Europejską.
 • Wymiana informacji za pośrednictwem poczty internetowej.
 
III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
§ 7
 
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a)      Zwyczajnych
b)      Wspierających
c)      Honorowych
 1. Osoby  fizyczne i prawne chcące zostać członkiem składają deklarację o  przystąpieniu do Stowarzyszenia i zobowiązują się do      przestrzegania  niniejszego Statutu.                                                             
 
§ 8
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna:
a)    Uzależniona od alkoholu, zdecydowana trwać w abstynencji, która złoży  deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i realizacji jego celów  statutowych, oraz przyjęta zostanie przez Zarząd Stowarzyszenia w poczet  jego członków.
b)   Która nie cierpi na chorobę alkoholową, lecz jest czynnie zaangażowana w propagowanie idei trzeźwości oraz zachowuje abstynencję alkoholową.
 1. Członków zwyczajnych obowiązuje, co najmniej miesięczny okres kandydacki
      w czasie, którego kandydat musi wykazać się abstynencją oraz czynną działalnością na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Od  odmownej decyzji Zarządu Stowarzyszenia w sprawie przyjęcia w poczet  członków, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania  odmowy.
§ 9
Członek zwyczajny ma prawo:
1.       Brać udział w pracach i zebraniach Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
2.       Korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do władz Stowarzyszenia.
3.       Pierwszeństwa w korzystaniu z wszelkich form działalności i urządzeń Stowarzyszenia.
4.       Wysuwać  postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia w zakresie swojej  rehabilitacji oraz usprawnienia form działalności Stowarzyszenia.
5.       Pobierać  wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności (zgodnych z  posiadanymi kwalifikacjami do ich wykonywania) przy realizacji  poszczególnych zadań.
 
§ 10
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:
1)       Realizować osobiście i pomagać w realizowaniu zadań Stowarzyszenia.
2)       Przestrzegać Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał i postanowień jego władz, a zwłaszcza zachowywać abstynencję.
3)       Płacić regularnie składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
4)       Przestrzegać zasad współżycia społecznego we wzajemnych kontaktach z członkami Stowarzyszenia.
 
§ 11
1.       Członkostwo zwyczajne Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
a)      Wykluczenia ze Stowarzyszenia ze względu na:
 • Naruszenie postanowień Statutu lub uchwał Walnego Zebrania,
 • Działania na szkodę stowarzyszenia,
 • Zaleganie z opłacaniem składek przez 12 okresów składkowych (1 rok),
 • Niegodne działanie podważające autorytet Stowarzyszenia.
b)      Wystąpienia ze Stowarzyszenia na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia.
c)      Śmierci członka.
2.       Wykluczenie,  o którym mowa w ust. 1 pkt. a), następuje na podstawie decyzji Zarządu  Stowarzyszenia. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty otrzymania  decyzji.
 
§ 12
Członkiem  wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która oświadczy  wolę czynnego popierania działalności Stowarzyszenia oraz zadeklaruje w  formie pisemnej opłacanie składek członkowskich.
 
§ 13
1.       Prawa i obowiązki członka wspierającego:
a)      Branie czynnego udziału we wszystkich działaniach Stowarzyszenia.
b)      Korzystanie z wszystkich form działalności Stowarzyszenia.
c)      Uczestniczenia w zebraniach z głosem doradczym.
2.       Członek wspierający zobowiązany jest realizować zadeklarowane czynności, o których mowa w § 8 ust 1 pkt. b) i § 10.
3.       Postanowienia  Statutu dotyczące ustania członkostwa zwyczajnego zawarte w § 11 mają  odpowiednie zastosowanie wobec członków wspierających.
4.       Pobierać  wynagrodzenie za wykonywanie określonych czynności (zgodnych z  posiadanymi kwalifikacjami do ich wykonywania) przy realizacji  poszczególnych zadań.                                                                    
 
§ 14
1)       Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna za wybitne zasługi na rzecz Stowarzyszenia.
2)       Decyzje  o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Walne Zebranie Członków z  inicjatywy Zarządu lub na wniosek poparty, przez co najmniej pięciu  członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Wniosek powinien zostać złożony na  piśmie i zawierać uzasadnienie.
3)       Nadanie członkostwa honorowego powinno odbyć się w sposób uroczysty.
4)       Członek  honorowy może zostać zwolniony z opłacania składek członkowskich i ma  prawo do korzystania z wszystkich dobrodziejstw towarzyszenia.
 
IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA
§ 15
Organami Stowarzyszenia są:
 1. Walne      Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd      Stowarzyszenia.
 3. Komisja      Rewizyjna.
 
§ 16
1)      Walne  Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie rzadziej niż raz w roku  i jest zwoływane z inicjatywy Zarządu, który jest zobowiązany na 14 dni  przed terminem powiadomić o tym wszystkich członków Stowarzyszenia w  formie pisemnej, na tablicy ogłoszeń stowarzyszenia.
2)      Walne Zebranie może być zwołane w trybie nadzwyczajnym w przypadkach szczególnej wagi przez Zarząd Stowarzyszenia.
 • Z własnej inicjatywy.
 • Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 • Na pisemne żądanie, co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych.
3)      Zwołanie  Walnego Zebrania w trybie określonym w ust. 2 powinno nastąpić w  terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu.
 
§ 17
1) Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2) Walne Zebranie wybiera na okres trzech lat w głosowaniu jawnym:
a)     Zarząd Stowarzyszenia.
b)     Komisję Rewizyjną.
3) Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
a)     Przyjmowanie i rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
b)     Udzielenie absolutorium Zarządowi.
c)     Uchwalenie rocznego planu finansowego.
d)     Uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
e)     Uchwalenie Statutu Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał w sprawie jego zmiany.
f)      Nadawanie członkostwa honorowego osobom szczególnie zasłużonym.
  g)     Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.

§ 18
1)       Walne Zebranie wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza Zebrania.
2)       Uchwały  Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością ( 50% obecnych + 1) ważnie  oddanych głosów, przy udziale, co najmniej połowy uprawnionych do  głosowania członków Stowarzyszenia. W przypadku nie przybycia na  zebranie połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym  terminie, wyznacza się nowy termin, przy czym dla ważności uchwał nie  obowiązuje wówczas wymóg quorum. Członkowie o obydwu terminach są  powiadamiani pisemnie.
3)       Głosowanie tajne jest przeprowadzone w przypadku przegłosowania wniosku o taki tryb głosowania.
4)       W  Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć również z głosem doradczym  przedstawiciele organu nadzorującego Stowarzyszenia oraz zaproszeni  goście.

§19
1)       Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia wybieranym przez Walne Zebranie na okres trzech lat.
2)       W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:
a)    Prezes
b)    Wiceprezes
c)    Skarbnik
d)    Sekretarz
3)       Walne  Zebranie Członków wybiera większością głosów Prezesa. Dla ważności  wyborów konieczne jest zgłoszenie, co najmniej dwóch kandydatów.  Głosowanie jest prawomocne, jeżeli spełnione są wymogi określone w § 18  pkt. 2.
4)       Następnie  Walne Zebranie Członków dokonuje wyboru trzech pozostałych członków  zarządu przy zachowaniu zwykłej większości głosów oddanych na  poszczególnych kandydatów.
5)       Każdy kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie – pisemnie lub ustnie na zebraniu wyborczym.
6)       Po  zakończeniu wyborów na pierwszym posiedzeniu zarządu, które odbywa się  podczas trwania Walnego Zebrania Członków, wybrane osoby rozdzielają  pomiędzy sobą funkcje Wiceprezesa, Skarbnika oraz Członka Zarządu i  niezwłocznie informują zebranych
o dokonanym podziale funkcji.
7)       W  przypadku wakatu w Zarządzie, Zarząd może dokonać uzupełnienia swojego  składu do wysokości 1/4 stanu osobowego (na czas do najbliższego Walnego  Zebrania).
8)       Walne Zebranie zatwierdza kandydatury zaproponowane przez Zarząd lub dokonuje wyboru uzupełniającego nowych członków Zarządu.
9)       W  przypadku, gdy wakat obejmuje więcej niż 1/4 stanu osobowego Zarządu,  następuje jego rozwiązanie i wybory nowego Zarządu na pełną kadencję na  Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków.
 
§ 20
1)       Zarząd Stowarzyszenia zbiera się, co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
2)       Do kompetencji Zarządu należy:
a)      Organizowanie pracy Stowarzyszenia i kierowanie jego działalnością.
b)      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
c)      Zwoływanie Walnych Zebrań.
d)      Przyjmowanie członków oraz prowadzenie ich ewidencji.
e)      Realizowanie budżetu i zadań wynikających z planu zamierzeń oraz preliminarza dochodów i wydatków.
f)       Podejmowanie uchwał w sprawach wydatków oraz nabywanie i zbywanie majątku ruchomego Stowarzyszenia.
g)      Przyjmowanie darowizn i zapisów.
h)      Powoływanie w razie potrzeby zespołów członkowskich do wykonywania określonych zadań statutowych.    
3)       Posiedzenia  Zarządu są jawne. Jednakże na wniosek któregokolwiek z członków Zarządu  lub osoby zainteresowanej, której sprawa dotyczy, zarządza się  posiedzenie tajne. Powyższa sytuacja obejmuje jedynie sprawy osobiste i  personalne. W utajnionych posiedzeniach Zarządu mają prawo uczestniczyć  członkowie Komisji Rewizyjnej z głosem doradczym.
4)       Każdy  członek Stowarzyszenia ma możliwość uczestnictwa w zebraniu Zarządu,  uprzedzając Zarząd o tym, przed rozpoczęciem zebrania.
5)       Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes lub osoba przez niego upoważniona.
6)       Uchwały  i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co  najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów, głos  Prezesa jest decydujący.

§ 21
1)       Komisja  Rewizyjna wybierana jest na okres trzech lat przez Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia w składzie trzech osób. Komisja Rewizyjna  wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
2)       Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w zebraniach Zarządu.
3)       W  przypadku zaistnienia wakatu w Komisji Rewizyjnej stosuje się  postanowienia analogiczne jak dla Zarządu Stowarzyszenia w proporcjach  1/3.
4)       Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
a)      Kontrola realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
b)      Kontrola gospodarki ogólnej i finansowej Stowarzyszenia.
c)      Kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania.
d)      Składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i wnioskowanie o udzielenie absolutorium Zarządowi.
e)      Zgłaszanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania w trybie nadzwyczajnym.
5)       Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 
V. FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§ 22
1)       Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
2)       Fundusze Stowarzyszenia tworzy się:
a)      Ze składek członkowskich.
b)      Z darowizn i zapisów.
c)      Z subwencji i dotacji.
d)      Z dochodów z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie.
e)      Z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
3)       Właścicielem majątku Stowarzyszenia jest Stowarzyszenie, jako osoba prawna.
4)       Wszelkie dokumenty dotyczące zobowiązań majątkowych Stowarzyszenia są podpisywane przez Prezesa lub dwóch członków zarządu.
5)       Dla  zapewnienia prawidłowej organizacji i kontroli gospodarki finansowej  Stowarzyszenia Zarząd może zatrudnić Głównego Księgowego.
 
VI. ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§ 23
1)       Zmiana  Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania  podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej połowy  ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
2)       W  przypadku podjęcia przez Walne Zebranie uchwały o rozwiązaniu  Stowarzyszenia decyduje ono o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję  Likwidacyjną.
 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                         
1.       Dokonanie zmian w statucie uchwalono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 22.03.2014 r.
2.       Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego.

NASZA SIEDZIBA

Created with WebSite X5
tel.            +48 71 322 61 91
kom.         +48 607 285 481
e-mail:     wsa_starowka@op.pl
www.wsastarowka.pl

Wróć do spisu treści